ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
25
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

   ปีพุทธศักราช 2522 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จัดตั้งให้เป็นสุขาภิบาล และมีชื่อว่า “สุขาภิบาลบ้านโฮ่ง” (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2522) มีพื้นที่ 36.32 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบริเวณชุมชนเป็นบางส่วน ในท้องที่ 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 17 และหมู่ที่ 18 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2542 มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ให้สุขาภิบาลที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล  “สุขาภิบาลบ้านโฮ่ง” จึงเปลี่ยนแปลงเป็น “เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542) ปัจจุบันอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 999  หมู่ที่ 17  ตำบลบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน

ขนาดและที่ตั้ง
    เทศบาลตำบลบ้านโฮ่งเป็นเทศบาลขนาดกลาง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 36.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,700 ไร่
ที่ตั้ง อยู่ในท้องที่ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง ห่างจากกรุงเทพมหานคร 656 กิโลเมตร อยู่บนที่ราบทางด้านตะวันออกของดอยกาน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ   หมู่ที่  10  ตำบลเหล่ายาว   อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน
ทิศใต้             ติดต่อกับ   หมู่ที่  12   ตำบลป่าพลู      อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ   หมู่ที่    5   ตำบลบ้านโฮ่ง    อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   หมู่ที่  13   ตำบลบ้านโฮ่ง    อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูนลักษณะภูมิประเทศ

    พื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งด้านตะวันตกจะเป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำลี้ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งระยะทางรวมประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลมาจากอำเภอลี้ เข้าอำเภอบ้านโฮ่งที่ตำบลป่าพลู และไหลสู่เขตเทศบาลฯ เริ่มที่บ้านห้วยกานหมู่ที่ 1, บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 2, บ้านดอยก้อม หมู่ที่ 6, บ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7, บ้านกลาง หมู่ที่ 18 และบ้านดงฤาษี หมู่ที่ 8 และไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่อำเภอเวียงหนองล่อง
    น้ำแม่ลี้ หรือ แม่น้ำลี้ เป็นแม่น้ำสำคัญในจังหวัดลำพูน ต้นกำเนิดจากดอยขุนอีฮุย ในอำเภอทุ่งหัวช้าง ไหลผ่านอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่อง ไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมีความยาวทั้งสิ้น 210 กิโลเมตร
การปกครอง

ประชากร
   จากข้อมูลของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง แบ่งเขตการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 8,091 คน แบ่งเป็นชาย 3,783 คน หญิง 4,308 คน ดังนี้

บ้านห้วยกาน           หมู่ที่ 1    ประชากร   ชาย 873 คน   หญิง 987 คน   รวม 1,860 คน
บ้านโฮ่ง                 หมู่ที่ 2    ประชากร  ชาย 542 คน    หญิง 657 คน   รวม 1,199 คน
บ้านป่าป๋วย             หมู่ที่ 3    ประชากร  ชาย 570 คน    หญิง 645 คน   รวม 1,215 คน
บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม  หมู่ที่ 4    ประชากร  ชาย 207 คน     หญิง 214 คน   รวม 421 คน
บ้านดอยก้อม           หมู่ที่ 6    ประชากร  ชาย 327 คน    หญิง 318 คน    รวม   645 คน
บ้านห้วยห้า             หมู่ที่ 7    ประชากร  ชาย 504 คน    หญิง 627 คน    รวม 1,131 คน
บ้านดงฤาษี             หมู่ที่ 8    ประชากร  ชาย 342 คน    หญิง 365 คน    รวม   707 คน
บ้านสันตับเต่า          หมู่ที่ 17  ประชากร  ชาย 296 คน    หญิง 331 คน    รวม 627 คน
บ้านกลาง               หมู่ที่ 18  ประชากร  ชาย 123 คน    หญิง 163 คน    รวม 286 คน

การแบ่งเขตเลือกตั้ง
    เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ดังนี้(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559)
* จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ไม่รวมนอกเขตเทศบาลฯ