ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
25
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187


วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

    เมืองแห่งวัฒนธรรม เกษตรกรรมปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเศรษฐกิจชุมชนสู่เมือง

พันธกิจ
1.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น และธำรงไว้ซึ่ง  อัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตร ยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรสู่การเป็นฐานการผลิตเกษตรปลอดภัย
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพและสร้างชุมชนคาร์บอนต่ำ
5. พัฒนาโครงสร้างเมืองพื้นฐาน โครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และระบบการจัดการส่งสินค้าและข้อมูล