ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
27
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนฯ ในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์30 เม.ย. 2563
2ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนฯ ในการลงเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ30 เม.ย. 2563
3ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนฯ ในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ30 เม.ย. 2563
4ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฯ30 เม.ย. 2563
5คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน30 เม.ย. 2563
6พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255830 เม.ย. 2563
7คู่มือปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง SMART ORGANIZATION ปี 256325 ต.ค. 2562
8สิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน23 ก.ค. 2562
9คู่มือปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง5 พ.ย. 2561
10คู่มือการปฏิบัติงาน งานนิติการ17 ก.ย. 2561
11คู่มือการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์17 ก.ย. 2561
12คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง17 ก.ย. 2561
13ขั้นตอนปฏิบัติในการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง28 ก.พ. 2561
14ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนจัดลำดับชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง (อย่างย่อ)28 ก.พ. 2561
15คู่มือการขึ้นทะเบียนจัดลำดับชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้างสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ28 ก.พ. 2561
16กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ28 ก.พ. 2561
17พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255814 มิ.ย. 2560
18คู่มือการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง14 มิ.ย. 2560
19คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง14 มิ.ย. 2560
20คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง14 มิ.ย. 2560

1234  >> >|