ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242


สิบโทจิตรกร พิทองจา
หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ 081-9983195


นายอภิวัฒน์ เงินดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นายสมยศ ศรีอรรถิกานนท์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนางนงลักษณ์ แจ้ใจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายนิเทศ ธัญสิรินุกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวรมย์ธีรา รสปิตุพงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


นางสาวลาวัลย์ มณีทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุรพงษ์ สืบไชย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายบรรหาญ ขันสุรินทร์
นักการ


นายทองคำ ไชยเดช
พนักงานขับรถยนต์


นายเกษม วงศ์ฝั้น
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายพงศ์พัฒน์ อนุพงศ์
พนักงานขับรถยนต์


นายณัฐพล สร้อยเศษ
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวลลิตา ทาโสด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางวารุณี อินต๊ะ
คนงานทั่วไป


นางสาวชญาภา ยศอิ
คนงานทั่วไป


นางจันทร์วัน สุต๋า
คนงานทั่วไป


นายนิรันดร์ มูลจักร
คนงานทั่วไป


นายสีนัด ใชมะณี
คนงานทั่วไป


นายบุญศรี วรรณภิระ
คนงานทั่วไป


นางสาวธราจิรา คำบุญมา
จ้างเหมาบริการ


นายจู ยี่สุดี
จ้างเหมาบริการ


นางสุมาลี ภิระแก้ว
จ้างเหมาบริการ


นายพิชิต เกตุนอก
จ้างเหมาบริการ


นายอัศวฤทธิ์ เหมือนฟู
จ้างเหมาบริการ


นายวิฑูรย์ อุดเวียง
จ้างเหมาบริการ


นายวีรพงษ์ จอมทัญ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวนริศรา เขื่อนควบ
จ้างเหมาบริการ