ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
25
ทั้งหมด
88,609
ไอพี ของคุณ
34.200.218.187


นางกมลวรรณ จันทะรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ติดต่อ 083-6926429นางกมลวรรณ จันทะรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังนางสาวธนิดา เจริญไชย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้


นายเสกสรร อินต๊ะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นายธีรวัจน์ คำซาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางปรีดาภรณ์ วงค์ใหญ่
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางศุภลักษณ์ กันคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวณัฐิญา มายาง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางพิไลวรรณ เชียงกุมาลย์
เจ้าพนักงานพัสดุนางสาวรัตติกาล สิทธิลำปาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายพัชรพงษ์ อุตสาห์ปัน
ผู้ช่วยนางช่างสำรวจ


นางสาวชุติมันต์ เลสัก
พนักงานจ้างทั่วไป


ว่าที่ร้อยตรีเพชรรัตน์ ขัดปัญญา
จ้างเหมาบริการ


ว่าที่ร้อยตรีสุจิตรา ชัยยอง
จ้างเหมาบริการ


นางสาวณัฐสุดา ศรีใจสถาน
จ้างเหมาบริการ