ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ร้องเรียน ร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สินค้าท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/12/2559
วันนี้
58
ทั้งหมด
88,484
ไอพี ของคุณ
18.233.111.242


นายสุรัช อุ่นนันกาศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ติดต่อ 083-5153539


นายสกล แสนมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


นางสาวนลินพร เที่ยงตรง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาววิภาดา โปธาคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางขวัญทิพย์ วงศ์ษาปัน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุวรรณ์ พุทธกาล
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายประดิษฐ์ แก้วอาษา
ผู้ช่วยนักสันทนาการนางสาวปาริชาติ ศรีวงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธัญญาภรณ์ ปัญญาดี
ผู้ช่วยครู


นางสาวจุฑาทิพย์ อุดสม
ผู้ช่วยครู


นางสาวนรากร ใจมะสิทธิ์
คนงานทั่วไป


นางสาววันวิสาข์ คำบุญมา
คนงานทั่วไป


นางสายสวาท วรรณสว่าง
คนงานทั่วไป


นางสมจิตร์ บุญมากาศ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวรุจิภาส ทุนอินทร์
จ้างเหมาบริการ


นางรสรินทร์ ตานุนไชย
จ้างเหมาบริการ


นางสาวจริญญา ตะแปงปัน
จ้างเหมาบริการ


นางสาวนิภาพร จินาจันทร์
จ้างเหมาบริการ


นางรจนา วรรณภิระ
จ้างเหมาบริการ